Makeup Artists

Lynnae Therese Portfolio

Alisha Clairmont Portfolio

Hair Stylists

Allie Ann Portfolio

Emily Elizabeth Portfolio

Racheal Lee Portfolio